Zakres Oferty 

 

Bonusy

 

Karta EKUZ

 

Przejazd

 

Ubezpieczenie 
 

Formularz A1

 

Legalne zatrudnienie

Aktywuj Prace Sp.z o.o.

Napisz do nas

biuro@aktywuj-prace.pl

Zadzwoń do nas

+48 45 941 2253

Współpraca z Aktywuj Prace to przede wszystkim bezpieczeństwo, gwarancja legalnego zatrudnienia, terminowe wypłaty oraz pełne wsparcie i pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności. Nasz zespół specjalistów jest po to, abyś znalazł/a pracę dopasowaną do swoich oczekiwań.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z portalu Aktywuj-Prace.pl (dalej „Portal”).

Gromadzenie danych osobowych

Główną działalnością Grupy Aktywuj-Prace jest świadczenie usług opieki oraz oferowanie pracy w charakterze opiekuna osób starszych. Do prowadzenia tej działalności niezbędne jest gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie.

Mając świadomość, jak ważne jest odpowiednie postępowanie z danymi osobowymi dokładamy najwyższych starań, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami oraz Państwa oczekiwaniami.

Niniejsza polityka prywatności zawiera m.in. informacje o sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach.

Administrator danych osobowych

W zależności od adresata komunikacji Administratorem Państwa danych osobowych jest odpowiednia Spółka z Grupy Aktywuj-Prace.pl wymienioną powyżej. W sprawach dotyczących danych osobowych z Administratorami mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@aktywuj-prace.pl oraz nr tel. +48 459 412 253.

Inspektor danych osobowych

Dla zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w Grupie Aktywuj-Prace.pl wyznaczony został inspektor ochrony danych. W celu skontaktowania się z inspektorem ochrony danych można wysłać wiadomość na adres: daneosobowe@aktywuj-prace.pl, zadzwonić pod numer telefonu: +48 459 412 253. lub wysłać pismo na poniższy adres:

Inspektor ochrony danych
Aktywuj Prace Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 13/3
58-140 Jaworzyna Śląska

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzając Państwa dane osobowe dokładamy wszelkich starań, aby były one chronione w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Poniżej przedstawiamy siedem najważniejszych, których przestrzegamy w trakcie przetwarzania danych osobowych:

 1. Przetwarzamy dane osobowe tylko i wyłącznie, gdy mamy do tego prawo np. na podstawie Państwa zgody lub w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków określonych w przepisach.
 2. Rzetelnie informujemy osoby, których dane pozyskujemy o wszystkim, m.in. w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe.
 3. Dane wykorzystujemy tylko do celów, dla których zostały zebrane.
 4. Gromadzimy tylko takie dane, które są niezbędne do osiągnięcia celu, w którym zostały pozyskane. Nie zbieramy danych „na zapas”.
 5. Dbamy, aby dane były aktualne. Niepotrzebne lub nieaktualne dane usuwamy z naszych baz bądź je aktualizujemy.
 6. Cyklicznie usuwamy te dane, których okres przechowywania już upłynął, zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.
 7. Zapewniamy odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od osób / podmiotów trzecich np. podmiotu w imieniu, którego Państwo występują lub naszych Partnerów, a także z innych ogólnodostępnych rejestrów. Informacje uzyskujemy również poprzez uzupełnienie m.in. formularza kontaktowego lub poprzez pliki cookies.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W przypadku kontaktu z poszczególnymi Administratorami za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administratorzy przetwarzają dane podane przez Państwa w celach wskazanych poniżej. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w różnych celach. Potrzebujemy ich, aby móc przesyłać oferty pracy osobom zainteresowanym, udzielić odpowiedzi na zadane pytania, prowadzić rozmowy i działania zmierzające do zawarcia umowy, a następnie jej realizacji itp.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest m.in. Twoja zgoda, obowiązek prawny ciążący na nas, konieczność wykonania umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes.

Poniżej przedstawiamy główne cele dla których przetwarzamy dane oraz podstawy prawne takiego przetwarzania.

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Udzielenie odpowiedzi osobie, lub kontakt zwrotny z osobą, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku gdy są Państwo stroną umowy.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratorów, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Realizacja żądań osób, rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

Wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przedstawiania ofert pracy w charakterze opiekuna.

Zgoda na przedstawianie ofert pracy art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia.

W zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W przypadku podania przez kandydata do pracy danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dotyczy to wszelkich danych podanych przez kandydata do pracy w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Klikając w wybrany link z poniższej listy możesz uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w poszczególnych przypadkach:

 • jeżeli są Państwo zainteresowani ofertami pracy w charakterze opiekunki/-a – znajdują się na stronie: www.aktywuj-prace.pl
 • jeżeli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez nas usługami opieki i pomocy domowej – znajdują się na stronie: www.aktywuj-prace.pl

 

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych będą mieć w szczególności nasi pracownicy, podmioty z Grupy Aktywuj Prace oraz spoza Grupy Aktywuj Prace świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, telekomunikacyjne, logistyczne, które wspierają nas w naszej działalności.

Podmioty te będą miały dostęp do Państwa danych tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem procesu rekrutacyjnego, a także organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Profilowanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tym samym przetwarzane także przez podmioty działające na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii.

Administrator zadbał o to, by korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

Administrator zapewnia, iż przekazywanie danych do podmiotów działających na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii odbywa się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

W przypadku podmiotów działających na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki przekazywanie danych odbywa się w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a takim podmiotem zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Treść porozumienia dostępna jest u Administratora.

W przypadku podmiotów działających na terenie Wielkiej Brytanii przekazywanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zgodnie, z którą Wielka Brytania uznana została za kraj zapewniający odpowiedni stopień ochrony dla ich przetwarzania.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 2. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 5. dane osobowe przetwarzane w celach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji lub przesłania dokumentów aplikacyjnych niezwiązanych z konkretnym procesem rekrutacyjnym Państwa dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie.
 • Administratorzy wskazują, że podanie przez kandydata do pracy danych osobowych wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22(1) Kodeksu pracy jest dobrowolne. Administratorzy oświadczają, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,
 3. w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,
 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Stosujemy różnorodne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przekazanych nam danych osobowych. Środki te obejmują nasze systemy informatyczne, wyposażenie naszych biur w odpowiednie zabezpieczenia, procedury wewnętrzne dotyczące postępowania w różnych sytuacjach z danymi osobowymi oraz edukację naszych pracowników i współpracowników.

Ponadto, wymagamy od naszych podwykonawców i dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu grupy Aktywuj Prace, aby przetwarzali je zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych zgromadzonych tylko i wyłącznie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych osobowych.

Aby mieć pewność, że prawidłowo przetwarzamy dane osobowe przeprowadzamy systematycznie audyty i ulepszamy stosowane środki, których celem jest ochrona Państwa prywatności.

Wtyczki społecznościowe

W Serwisach internetowych stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe przekierowujące do profili Administratora prowadzonych na portalach społecznościowych. Za pomocą funkcjonalności, jakie oferują te wtyczki, Użytkownicy mogą udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych.

Zwracamy jednak uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Użytkownikiem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym.

Administrator nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane Użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

Polityka Cookies

ADO zbiera informacje na temat korzystania przez użytkownika z Portalu za pośrednictwem plików cookies (niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www. Aktywuj-Prace.pl i zapisywane po stronie użytkownika, zazwyczaj na twardym dysku) oraz adresów IP.

Pliki cookies wykorzystywane przez Portal

NAZWA PLIKU COOKIE

RODZAJ PLIKU COOKIE

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE

CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?

__utma
__utmb
__utmc
__utmz

Pliki cookie analityczne

Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Google Analytics.

NIE

SESS6894e167a07f3baf88789a0a57c17465

SESSf9ac54790254e6fa8465702d3b001ded

664b8fd9fe23148cf403a90a65201a5d

Plik cookie sesji

Statystyki, liczby odwiedzin

NIE

has_js

Plik cookie sesji

Obsługa Java_script

NIE

Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Portalu przysługują ADO. Portal podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Treści i materiały zamieszczane w Portalu, oraz Portal jako całość, stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia ADO kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Portalu, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Portalu jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu,określonym w Prawie autorskim.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Portalu w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw ADO i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez ADOstosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

ADO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Portalu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez ADO nie mogą naruszać praw użytkownika.

Pozostałe informacje

Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administratorzy powiadomią Użytkowników, w szczególności poprzez jej zamieszczenie w Portalu w nowym brzmieniu. Użytkowników Portalu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Portalu.

Polityka prywatności

Zadzwoń do nas

+48 790 829 100

Napisz do nas

biuro@aktywuj-prace.pl

58-100 Świdnica

ul. M.Kopernika 34